[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
Track

Tag

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดบรรยายออนไลน์การจัดการเรียนการสอนระบบ Track ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการ The Wise Project   จำนวน 3 รอบ  ได้แก่  รอบที่ 1  จัดให้กับคุณครูทุกระดับชั้น  ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 15.30-17.20 น. รอบที่ 2  จัดให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9-11  ในวันอังคารที่ 7 กันยายน...
Read More