[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
ACEP GAMES

Tag

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการแข่งขันกีฬาสี “ACEP GAMES 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสี “ACEP GAMES 2022” ในปีนี้ มีการแข่งขันประเภทกีฬา...
Read More