ไทยเซฟไทย

Tag

เมื่อวันที่28 และ 29 ตุลาคม 2564 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มีการอบรมครูต่างชาติ-ครูไทยและบุคลากร ทำการลงทะเบียน Application Thai save Thai ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในวิธีการลงทะเบียนและวิธีบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องในทุกวัน ตามมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากรประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการ44ข้อของการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site และข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัย
Read More