อ.ลักคณา

Tag

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นักเรียน Year 10 ในโครงการ The WISE Project ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย และการให้คำปรึกษาพิเศษรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนอนาคตเป็นรายบุคคล “DESING YOUR OWN FUTURE” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ นักเรียนได้รับคำแนะนำในการวิเคราะห์ตนเองใน 3 มิติ คือ 1. ด้านความสามารถ...
Read More