[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
สัมมนา

Tag

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย DSC_1813DSC_1904DSC_1899DSC_1893DSC_1890DSC_1888DSC_1887DSC_1878DSC_1877DSC_1876DSC_1875DSC_1874DSC_1873DSC_1851DSC_1849DSC_1847DSC_1845DSC_1842DSC_1822DSC_1820DSC_1819DSC_1814
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ...
Read More