[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
วิชาช่าง

Tag

วิชาช่างในชีวิตประจำวันสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เรียนรู้การทำหลอดไฟใช้เองแบบง่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีในการทำเพื่อให้เกิดแสงสว่าง โดยนักเรียนยังได้รับความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย
Read More