[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
ลงนามสัญญาจัดซื้อหนังสือ

Tag

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย DSC00110DSC00099DSC00106DSC00114DSC00102DSC00118DSC00120DSC00116DSC00123DSC00133DSC00132DSC00131DSC00127DSC00126DSC00121DSC00139DSC00138
Read More