ลงนามสัญญาจัดซื้อหนังสือ

Tag

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย
Read More