พิธีลงนาม

Tag

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (MOU) และจัดซื้อ iPad จำนวน 268 เครื่อง ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท...
Read More