[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
ผศ. ดร. ลักคณา

Tag

วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ปกครองของนักเรียน Year 10 ปีการศึกษา 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Career Design ที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้น ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว จะเป็นแบบทดสอบด้านจิตวิทยา สามารถเป็นเครื่องมือระบุจำแนกความสนใจของนักเรียนประกอบด้วย 4 ส่วน 1.บุคคลิกลักษณะส่วนบุคคล...
Read More