ประชุม

Tag

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม มีรายนามคณะกรรมการประชุมดังต่อไปนี้ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     นายพิษณุ ลีละถาวรปัญญา กรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ     นายโชคชัย จิณณวาโส กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง    นายธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนครู...
Read More

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By