Thai Academic Camps

เทคนิควิเคราะห์ข้อสอบ ตอบอย่างไรให้ได้คะแนน Y.4

ForYear 4
DaysMonday & Wednesday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration12 Sessions
Price2,400 Baht
TeacherMs. Jidaporn Tiprod
Course IDA1-4

เทคนิคการอ่านและลงมือทำข้อสอบให้เหมือนนั่งในใจคนออกข้อสอบฉบับปูพื้นฐานเปลี่ยนช่วงชั้นขึ้นประถมปลาย Y.4 (พร้อมเนื้อหาเพิ่มเติม)

ตะลุยโจทย์พิชิตข้อสอบ YEAR 7 - 12

ForYear 7 - 12
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeachersMs. Vorranun Vongsurapaitoon & Ms.Wanatchaporn Thawornsomsuk
Course IDA1-6

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่าน คิด วิเคราะห์เนื้อหาต่างๆจากข้อสอบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนจะได้ปรับพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ รายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น เพิ่มคะแนนสอบวิชาภาษาไทย (O-net, FSG, GPA) และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันภายนอก (เพชรยอดมงกุฎ, การแข่งขันต่างๆ)

อ่านเขียนรอบรู้คู่ไทยสังคม

ForYear 1
DaysMonday & Wednesday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration12 Sessions
Price2,400 Baht
TeachersMs. Kunjira Khongsee & Ms. Kanokkarn Chukanchang
Course IDA1-1

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย เน้นการปรับพื้นฐาน เสริมความรู้ พัฒนากระบวนการคิด ติวสอบพิชิตเกรดทั้งวิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย พร้อมเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้น Y.1 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนระดับชั้นต่อไป

INTENSIVE THAI Year 2 - 3

ForYear 2 - 3
DaysMonday & Wednesday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration12 Sessions
Price2,400 Baht
TeachersMrs. Bangon Somudorn & Ms. Piyaporn Saensaeng
Course IDA1-2

ภาษาไทยฉบับเข้มข้น สำหรับนักเรียนระดับชั้น Y.2 และ Y.3 เรียนแล้วได้อะไร ? มีความเข้มข้นขึ้นอย่างไร ? คำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะ

THAI TALK SKILLS Y.2 - 6

ForYear 2 - 6
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeachersMs. Varunya Pattana & Ms. Sirikunya Kumpang
Course IDA1-3

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดต่อหน้าสาธารณชน” (Power of Motivation) ฝึกบุคลิกภาพที่ดีในการพูด เพิ่มพลังในการพูด สร้างความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก เรียนรู้หลักการพูดต่อหน้าสาธารณชน

เตรียมสอบกลางภาค ตะลุยโจทย์ O-NET ภาษาไทย Y.5-Y.6

ForYear 5 - 6
DaysMonday & Wednesday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration12 Sessions
Price2,400 Baht
TeachersMr. Kantakarn Uttiya & Ms. Rattana Morapong
Course IDA1-5

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคของโรงเรียน และเตรียมสอบ O-NET