Chinese Academy

Chinese Skill HSK 1

ForYear 3 - 6
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeacherMs. Arunrak Kerdle
Course IDA3-4

HSK 1 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 1 หรือนักเรียนที่สนใจ สอนโดย มิสอรุณรักษ์ เกิดเล รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5 – 10 คน

หมากล้อม ระดับ Pre – Low kyu

ForYear 1 - 12
DaysWednesday & Thursday
Time3.40 - 4.40pm
Course Duration11 Sessions
Price4,500 Baht
Teacherนายชนาธิป อาจองษา
Course IDA6-1

– แนวคิดพื้นฐานในการเล่นของกระดาน 19×19
– เทคนิคในการเล่นเบื้องต้นในแต่ละช่วงเวลา
– การประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
– การโต้ต้อบและรับมือพื้นฐาน
– รูปร่างหมากพื้นฐานที่ควรรู้

** หมายเหตุ หมากล้อมเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความเก่งและความสามารถต้องอาศัยความถี่และความเพียรในการฝึกฝน นักเรียนจึงควรเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ **

Chinese Skills Beginner

ForYear 1 - 2
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeacherMs. Godchamon Siriwat
Course IDA3-1

สำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาจีน หรือนักเรียนที่สนใจสอนโดย มิสกชมน ศิริวัฒน์ รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5 – 10 คน

Chinese Skills YCT 1

ForYear 1 - 3
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeacherMs. Supaphaka Song-Ngoen
Course IDA3-2

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT 1 หรือนักเรียนที่สนใจ สอนโดย มิสศุภผกา ซองเงิน รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5 – 10 คน

Chinese Skill YCT 2

ForYear 2 - 6
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeacherMs. Nalatthaporn Kaewpatumrassmee
Course IDA3-3

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT 2 หรือนักเรียนที่สนใจ สอนโดย มิสนลัทพร แก้วประทุมรัสมี รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5 – 10 คน

Chinese Skill HSK 2

ForYear 1 - 9
DaysTuesday & Thursday
Time3.30 - 4.30pm
Course Duration11 Sessions
Price2,200 Baht
TeacherMs. Liu Jinhua
Course IDA3-5

HSK 2 สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 2 หรือนักเรียนที่สนใจ สอนโดย Ms.Liu Jinhua รับสมัครนักเรียนคอร์สละ 5 – 10 คน

หมากล้อม ระดับ Middle – High kyu

ForYear 1 - 12
DaysWednesday & Thursday
Time3.40 - 4.40pm
Course Duration11 Sessions
Price5,200 Baht
Teacherนายชนาธิป อาจองษา
Course IDA6-1-2

– การโต้ตอบและรับมือรูปแบบหมากเบื้องต้น
– เทคนิคในการเล่น Low kyu ในแต่ละช่วงเวลา
– เทคนิคการจับกินขั้น พื้นฐานแบบซับซ้อน
– เรียนรู้แนวคิดจากเกมโปร (Opening)
– แนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อ ก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 Dan

** หมายเหตุ หมากล้อมเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความเก่งและความสามารถต้องอาศัยความถี่และความเพียรในการฝึกฝน นักเรียนจึงควรเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ **