Latest Announcements

Latest Announcements

27/04/2564 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน เมษายน 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด Click Here

21/04/2021 – ประกาศจากงานจัดซื้อ : การสั่งจองหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 – เปิดลงทะเบียนสั่งจองหนังสือตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง Google Form Click Herenew-gif-image-14
– สั่งจองหนังสือผ่าน Google Form >>> Click Here
– การมารับหนังสือเรียนแบบ Drive-Thru และเส้นทางการเดินรถ Click Here
16/04/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
 ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (2021 ACEP Summer School) Click Here

27/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :ตารางสอน 2021 ACEP Summer School Year 1 /Year 2 /Year 3 /Year 4 /Year 5 /Year 6 /Year 7 /Year 8 /Year 9 /Year 10 /Year 11
26/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
รายชื่อนักเรียน 2021 ACEP Summer School ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

25/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน มีนาคม 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

22/03/2021 – ประกาศจากงานเครื่องเขียนและแบบเรียน : ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะมีการวัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากงานอภิบาล : มิสซาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563Year 1-3 / Year 4-6 / Year 7-9 / Year 10 / Year 11 / Year 12 

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : For Exams Content Letters and Timetables (Final Examinations 2/2020) please Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : การคืนค่าธรรมเนียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

03/03/2021 – ประกาศ : การเปิดเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries for Week 30 – 37 Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update 08-02-64!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

07/01/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

31/12/2020 – ประกาศ : มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ  Click Here 

09/12/2020 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

Welcome To ACEP

a World Class Standard School that offers a comprehensive education to its students. Foreign languages, technology and the Arts are greatly valued and integrated with academic subjects.

Recent News

Having a Blast in Year 3!
9 April 2021By
สัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย
9 April 2021By
Friday’s English Assembly
9 April 2021By