Latest Announcements

Latest Announcements

15/05/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม

14/05/2022 – ประกาศ : กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Click Here 

12/05/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม (Update 12/05/2022)

25/04/2022 – ประกาศ : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

19/04/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

08/04/2022 – ประกาศจากสำนักผู้อำนวยการ : รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลสลาก ACEP Summer School Lucky Draw 2022 Click Here 

04/04/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอน (Week 4) 2022 ACEP Summer School Click Here

21/03/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอน (Year 10) 2022 ACEP Summer School  Click Here

12/03/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอน 2022 ACEP Summer School Click Here
12/03/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
รายชื่อนักเรียน 2022 ACEP Summer School Click Here
25/02/2022 – ประกาศจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ :
งานอภิบาลขอเชิญชวนคณะคุณครูไทย ครูต่างชาติ เจ้าหน้าที่ นักเรียนคาทอลิก และตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ห้องละ 1 คน เข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาส มิสซาปิดปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565  ณ ห้อง the Multipurpose Hall ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00 น. เพื่อขอบคุณพระตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และวอนขอพระพรด้านต่างๆ เป็นต้นด้านสุขภาพให้กับ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ

Announcement from Campus Ministry. We would like to invite Foreign Teachers, Staff and Students to participate in The End of School Year Holy Mass 2021 on Friday 4th March, 2022 from 08.10 am – 09. 10 am. at the Multipurpose Hall, The Trinity Building.

21/02/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : For Exam Content Letters please CLICK HERE 
08/02/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 Year 1-3 / Year 4-6 / Year 7-9 / Year 10Year 11

27/01/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564  Year 12  

27/01/2022 – ประกาศจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ : งานอภิบาลขอเชิญชวนคณะคุณครูไทย, ครูต่างชาติ, เจ้าหน้าที่, นักเรียนคาทอลิก และตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นห้องละ 1 คน เข้าร่วม พิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาส มิสซาศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง the Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00 น. เพื่อวอนขอพระพรด้านต่างๆ เป็นต้นด้านสุขภาพให้กับ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้ปลอดภัยจากภยันตราย โรคภัยต่างๆ

Announcement from Campus Ministry. We would like to invite Foreign Teachers, Staff and Students to participate in the First Friday Holy Mass on Friday 4th February, 2022 from 08.10 am – 09. 10 am. at the Multipurpose room, The Trinity Building.

03/01/2022 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม (Updated 03/01/22)

26/11/2021 – ประกาศจากงานอภิบาล : ขอเชิญชวนคณะคุณครูไทย ครูต่างชาติ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ ศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนธันวาคม และ วจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร / เปิดไฟต้นคริสต์มาส ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 08.15 – 09.15 น. เพื่อสร้างบรรยากาศ เตรียมรับเสด็จพระกุมารเยซู และวอนขอพระพรจากพระเจ้า

Announcement from Campus Ministry : We would like to invite Thai Teachers, Foreign Teachers and Staffs to participate in First Friday Holy Mass and Blessing the Christmas Crib and light the Christmas Tree Ceremony on Friday 3rd December, 2021 from 08.15 am – 09. 15 am. at the Multipurpose room, The Trinity Building.

29/10/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries – Click Here

28/10/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยมต้นระดับชั้นมัธยมปลาย  / ระดับชั้นประถม (Updated 17/11/21)

27/10/2021 – ประกาศ : มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 – มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม จะต้องเข้มงวดอีกครั้งเพื่อให้สามารสามารถหยุด หรือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  Click Here

– Covid-19 Measures – The following are the measures set by Assumption College English Program to reduce the risk of spread of Covid-19  Click Here 

20/10/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 Click Here 

* นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการ อาคารเรยีนาเชลี * 

23/07/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
– นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond)  และรายชื่อนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here

24/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ 2021 ACEP Online Education (Updated 24/06/21) ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

16/06/2021 –ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
– นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี การศึกษา 2563 ระดับชั้น Y.12 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2563ระดับชั้น Y.12 รายละเอียด Click Here 

01/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries for Weeks 1 – 10 (Academic Year 2021) Click Here

01/06/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Year 1 / Year 2 / Year 3 / Year 4 / Year 5 / Year 6 / Year 7 / Year 8 / Year 9 / Year 10 / Year 11 / Year 12  (Updated 01/06/64)

27/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ 2021 ACEP Online Education ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม

27/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (2021 ACEP Online Education) Click Here
20/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : 
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click Here 
15/05/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
 รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 Year 1 / Year 2 / Year 3 / Year 4 / Year 5 / Year 6 / Year 7 / Year 8 / Year 9 / Year 10 / Year 11 / Year 12

27/04/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน เมษายน 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด Click Here

21/04/2021 – ประกาศจากงานจัดซื้อ : การสั่งจองหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 – เปิดลงทะเบียนสั่งจองหนังสือตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง Google Form Click Herenew-gif-image-14
– สั่งจองหนังสือผ่าน Google Form >>> Click Here
– การมารับหนังสือเรียนแบบ Drive-Thru และเส้นทางการเดินรถ Click Here
16/04/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
 ยกเลิกการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (2021 ACEP Summer School) Click Here

27/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :ตารางสอน 2021 ACEP Summer School Year 1 /Year 2 /Year 3 /Year 4 /Year 5 /Year 6 /Year 7 /Year 8 /Year 9 /Year 10 /Year 11
26/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ :
รายชื่อนักเรียน 2021 ACEP Summer School ระดับชั้นประถม / ระดับชั้นมัธยม 

25/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน มีนาคม 2564
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here

22/03/2021 – ประกาศจากงานเครื่องเขียนและแบบเรียน : ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะมีการวัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากงานอภิบาล : มิสซาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 Click Here

12/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563Year 1-3 / Year 4-6 / Year 7-9 / Year 10 / Year 11 / Year 12 

08/03/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : For Exams Content Letters and Timetables (Final Examinations 2/2020) please Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

08/03/2021 – ประกาศ : การคืนค่าธรรมเนียนการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 Click Here

03/03/2021 – ประกาศ : การเปิดเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : Content Summaries for Week 30 – 37 Click Here

07/02/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update 08-02-64!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

07/01/2021 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางเรียนออนไลน์ Zoom Update!!
ตารางสอนระดับชั้นประถมศึกษา Y.1 – 6 >>> Click Here
ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา Y.7 – 12 >>> Click Here
หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

31/12/2020 – ประกาศ : มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ  Click Here 

09/12/2020 – ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
– ผู้ปกครองที่มากรอกเอกสารขอคืนเงินยืมครบ 6 ปีการศึกษา 2563  สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
– ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
(ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) และรายชื่อนักเรียนที่ครบ 6 ปีการศึกษา 2563รายละเอียด Click Here