เปิดเรียนหลังเทศกาลปีใหม่ (School Resumes)

January 4