เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (Term 2/2022 Begins )

October 17