เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (First Day of the 2022 Academic Year : Years 1-12)

16 May 2022