เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Teacher Preparation Day)

May 13