หยุดวันรัฐธรรมนูญ (Public Holiday: Constitution Day)

December 10