หยุดวันฉลองนามโรงเรียน (Assumption Day) (School Holiday)

August 15