หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

October 13