หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

13 October 2021