หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (King Chulalongkorn Memorial Day)

October 24