สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักเรียนระดับชั้น Year 12 (Final Examinations 2/2022 Years 12)

30 January 2023 - 31 January 2023