สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 นักเรียนระดับชั้น Year 1 – 11 (Final Examinations 2/2022 Years 1 – 11)

7 March 2023 - 8 March 2023