สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 นักเรียนระดับชั้น Year 1 – 12 (Final Examinations 1/2022 Years 1 – 12)

September 28