สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 นักเรียนระดับชั้น Year 1 – Year 12 (Midterm Examinations 2/2022 Year 1 – Year 12)

December 19