วันแรงงานแห่งชาติ Substitution Day for International Labour Day)

May 1