มิสซาเปิดปีการศึกษา 2563 (Holy Mass to Open the 2020 Academic Year)

2 July 2021