มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Mass)

5 November 2021