มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Holy Mass)

June 10