มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Holy Mass)

6 April 2023