มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Mass)

December 3