มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Mass)

3 December 2021