มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Mass)

October 1