มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (First Friday Holy Mass)

3 February 2023