พิธีประดับเข็ม Y.10 / พิธีไหว้ครู (Teacher Appreciation Day “Wai Kru”)

June 24