พิธีประดับเข็ม Y.10 / พิธีไหว้ครู (Teacher Appreciation Day “Wai Kru”)

24 June 2021