[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีประดับเข็มนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10 , พิธีแต่งตั้งประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่8 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

2 December 2021