พิธีประดับเข็มนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Year 10 , พิธีแต่งตั้งประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่8 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

2 December 2021