นักเรียนระดับชั้น Year 6 ที่ลงทะเบียนประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

March 13 - March 14