นักเรียนระดับชั้น Year 6 ที่ลงทะเบียนประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

13 March 2021 - 14 March 2021