นักเรียนระดับชั้น Year 12 ที่ลงทะเบียนประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

27 March 2021 - 29 March 2021