นักเรียนระดับชั้น Year 12 ที่ลงทะเบียนประสงค์เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

March 27 - March 29