ค่ายลูกเสือ Years 7-9 (Years 7 – 9 Scout Camps)

January 27 - January 28