กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (ACEP Buddhist Candle Making Ceremony and Candle Procession)

July 12