กิจกรรมวันฉลองวันสมโภชพระนางมารีอาได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (Assumption Day)

13 August 2021