กิจกรรมวันครูแห่งชาติ (National Teachers’ Day Ceremony)

14 January 2022