กิจกรรมวันครูแห่งชาติ (National Teachers’ Day Ceremony)

January 14