Director’s Message

Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed.

Director of ACEP

“You are the Master of your fate. You are the Captain of your soul.”

Director's Message

Respected Parents,
 
The beginning of the 2022 Academic Year also marks the beginning of the 11th academic year at Assumption College English Program. It is also the beginning of the new and exciting era at our school. The upcoming academic year will be full of challenges but also opportunities for me, as a new director, as well as all the administrators, teachers, and staff of our school.
 
When our school opened in 2012 the aim was to provide students with quality education in English in an environment that is conductive to learning and physical development. Since its opening over 10 years ago the school has been providing its students with quality education delivered by qualified and dedicated teachers. Our teachers, staff and the state-of-the-art facilities have always been the strengths of ACEP.
 
However, we have also faced a multitude of challenges. Some of them were minor, relatively easy to overcome, other were more difficult to deal with and there are still some challenges we are dealing with to this day. One of the examples is the Covid-19 pandemic which has affected our school, and schools around the world, to a great extent. It also affected the well-being and health of all the members of the ACEP community. As the situation is slowly returning to normal and countries, including Thailand, are re-opening and switch to ‘living with Covid’ policies, Assumption College English Program is working hard to bring back the high-quality education and development activities to our students as soon as possible.
 
I would like to take this opportunity to inform you that all the school administrators as well as teachers are now revising and analyzing various school policies. We are identifying our strengths and weaknesses and develop an action plan that will ensure that we deliver on our promises made to the parents and students. We are working on improving various processes to ensure that the education and development opportunities for our students are of the highest standard and follow the latest research in education. Our aim is to promote diversity and provide each and every student with opportunities to reach their full potential and become the best they can be. Our new policies for the next 3 years will be announced to all the members of the ACEP community by mid-August 2022.
 
I would like to send my best wishes to all the members of the ACEP family. I am looking forward to working with all of you for the benefit of our students. I strongly believe that by working together towards our common goal we can achieve a lot and ensure that the ACEP students not only receive quality education but also develop spiritually, morally, physically, and socially. It has been only a couple of days since the school reopened for on-campus learning but we are already making a good progress; “Well begun is half done” and I am full of hope and optimism for the future of our school.

 

Best Wishes,
Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed.
17 May 2022

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
ปีการศึกษาใหม่ที่ 2565 เป็นปีที่ 11 ของการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนและประชาคมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ วันนี้จึงเป็นวันแรกของการเริ่มศักราชใหม่อีกครั้งหนึ่งที่สดใส โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ พร้อมกับการเริ่มต้นการบริหารในช่วงเวลาที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งของกระผมในฐานะผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
 
แน่นอนที่สุดว่าโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ด้วยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นจุดมุ่งหมายเริ่มแรก พร้อมจัดเตรียมองค์ประกอบในการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนคณะครู อาจารย์ ที่มีความสามารถในการสอน เหล่านี้ล้วนเป็นจุดแข็งของโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 10 ปีการศึกษา
 
อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ไม่อาจต้านทานต่อสิ่งกระทบจากภายนอก รวมถึงจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาทั้งเล็กและใหญ่ ซึ่งล้วนถาโถมและพลิกผันไปสู่ความยุ่งยากต่อกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพจิตใจ ตลอดจนความถดถอยทางภาวะเศรษฐกิจต่อทุกครอบครัว ล้วนเป็นปัญหาหลักที่โรงเรียนจะคิดหาหนทางแก้ไข และปรับปรุงให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
 
โอกาสนี้ขอเรียนท่านผู้ปกครองทราบเป็นสังเขปว่า คณะผู้บริหารและคณะครู จะร่วมกันทำการศึกษานโยบายต่างๆ ที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ แยกแยะ และทบทวนดูทั้งจุดแข็งและจุดที่เปราะบาง อย่างความรอบคอบในกรอบของระยะเวลา 100 วันแรกของการบริหารโรงเรียน เพื่อจะได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ใหม่กว่า ท้าทายมากกว่า และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน การบริหารที่ทันสมัย และการส่งเสริมทักษะผู้เรียนที่หลากหลายให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถประกาศเป็นนโยบายของการบริหารโรงเรียนในระยะ 3 ปีแรก ได้ภายในกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
 
ในวันเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่วันนี้ กระผมขอส่งความปรารถนาดีถึงท่านผู้ปกครองและสมาชิกทุกท่านในครอบครัวให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในประชาคมผู้ปกครองของโรงเรียนด้วยกัน และพร้อมที่จะร่วมมือกันคิดวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวเดินต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ความรัก ความเข้าอกเข้าใจ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาของบุตรหลานของท่านทุกคน ตามคำกล่าวที่ว่า “การเริ่มต้นที่ดีย่อมสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”

 

ด้วยความปรารถนาดี
ภราดา ดร. อานันท์  ปรีชาวุฒิ
17 พฤษภาคม 2565