[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
ไม่มีหมวดหมู่

Category

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะภราดา ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ร่วมบริจาคสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อบยพย้ายถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร “โครงการปันน้ำใจ” เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ตามจิตตารมย์ของท่านนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ ความสุภาพถ่อมตน ท่านจะระลึกถึงคำ ที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “สิ่งที่ท่านได้ทำปฏิบัติต่อพี่น้องแม้ที่ต่ำต้อยของเรานั่นแหละ เท่ากับท่านได้ปฏิบัติต่อเรา” (มธ.25:40) LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_2LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_4LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_6LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_7LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_8LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_9LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_10LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_11LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_12LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_14LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_15LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_17LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_18LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_19LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_20LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_21LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_22LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_25LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_26LINE_ALBUM_2772023_๒๓๐๘๐๓_27
Read More
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566)  โดยมีมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยภราดา ดร.อานันท์  ปรีชาวุฒิ  ผู้อำนวยการ ภราดากฤษฎา  งามวงศ์  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้แทนคณะครู  ผู้แทนเจ้าหน้าที่  ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนพนักงาน...
Read More
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนายการ และมาสเตอร์ชิน เลิศสถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สร้างโอกาสในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และยกระดับการศึกษาสู่สากล
Read More
เมื่อวันพุธ ที่ 14 และ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีการประชุมตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น Year 1-12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุม Seminar 1 ชั้น 2 อาคาร The...
Read More
นักเรียนระดับชั้น Year 12/3 ได้เรียนวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง “เสียง” และได้ร่วมกันประดิษฐ์ เครื่องดนตรีจากวัสดุในชีวิตประจำวัน เพื่อทดสอบความเข้าใจ  หลังจากการประดิษฐ์ นักเรียนต้องนำสิ่งประดิษฐ์ของตนมาเล่นเป็นเพลง  Year 12/3 students are not Science major ones but they were very interested and worked extremely hard! The topic was...
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์จากการสังเกต ค้นคว้า   ให้คุณครูและนักเรียนได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งยังให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ครบทุกมิติ On Thursday, September 1, 2022, Assumption College English Program took the...
Read More