Director’s Office

Category

ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2564  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีการศึกษา 2564  โดยมีภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม  ก่อนการประชุมประธานให้ทุกคนสงบจิตใจ ขอพรพระให้การประชุมครั้งนี้เกิดประสิทธิผล และเกิดแนวทางที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่นักเรียน ประธานในที่ประชุมได้ติดตามกระบวนการการพัฒนาและผลการดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน และได้ให้แนวทางให้การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งนี้แต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายการวางแผนการเก็บข้อมูลสะสมแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนวิเคราะห์ต่อไปรวมถึงการวางแผนการดำเนินกิจการต่างๆในปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะมาถึง...
Read More
On the morning of Friday, February 4, 2022, Assumption College English Program conducted the First Friday Mass. The Mass, led by Fr. Thananchai Kitsamak and Fr. Thinaratana Komkris from Saint...
Read More
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ ศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนธันวาคม และพิธีเสกถ้ำพระกุมาร / เปิดไฟต้นคริสต์มาส โอกาสเตรียมต้อนรับวันพระคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงชนภัทร ศุขะเนตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน เป็นประธานในพิธีมิสซา และวจนพิธีกรรม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity เวลา 8.15 – 9.15...
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
Read More
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก Fr. Brice Testu ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พิธีกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Director’s meeting RM ชั้น 3 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00...
Read More