Administration and Finance Department

Category

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย
Read More
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย
Read More