Administration and Finance Department

Category

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัท เอ สแคว์ อี จำกัด ตำราภาษาอังกฤษ และบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ เจริญนานาภัณฑ์ ตำราภาษาไทย
Read More

Recent News

ACEP ปันน้ำใจสู่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
24 July 2021By
การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By