ACEP News

Category

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 4 คน นักกีฬาชาย 1 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “The 12th Rangsit Swimming Championships 2021 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ. สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กีบนักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2. เพื่อทดสอบผลจากการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ 3. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 4. เพื่อนำผลการแข่งขันเข้าร่วมรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. เด็กหญิงสิริชลกุสุมลกุลได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ2. เด็กหญิงอิสรีย์เหลืองรัตนะแสงได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ3. เด็กหญิงพิชญ์สินีนิ่มสุขได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ4. เด็กชายภูวริศอินทร์คาภรณ์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน / พัฒนาสถิติทุกรายการ สรุปเวลาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา Click Here...
Read More
On Tuesday, May 17, 2022, Assumption College English Program held a special morning assembly to officially open the 2022 Academic Year. During the short assembly, Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed, Director,...
Read More
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
Read More
Friday, April 8, 2022 This week at Assumption College English Program, ACEP, summer school the year 10 students learned about self expression. In these activities, students expressed their interest, characteristics...
Read More
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30 เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาด (Drawing) โดยใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) บนระดาษ ขนาด 42×59 ซม. (A2) โดยฝึกการลงน้ำหนัก ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา ตามแบบที่กำหนดให้ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดภาพเสือด้วยเกรยอง แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาดและการระบายสี (Painting) โดยให้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยการใช้สีและพู่กัน ประกอบกับเทคนิคอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน มิสนันทพร บุญเจริญ
Read More
กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียน Year 10 โดยทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ Activity 1 : Orthographic and Isometric Drawings วันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 –...
Read More
ประกาศผลรางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ “COVID กับ ชีวิตประจำวัน” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ภาพผลงานแสดงถึงความสามารถในการวาดภาพ จินตนาการและความคิดสร้างารรค์ของนักเรียน ACEP ถึงการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเทคนิค Digital Painting โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / iPad / Smartphone etc. “ การให้รางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ...
Read More
นักเรียนระดับชั้น Year 11 วิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เรียนรู้วิธีการวาดและการระบายสีภาพคนเหมือน โดยให้วาดหน้าตนเอง เทคนิคสีโปสเตอร์บนกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) โดยให้ใช้สีขาว-ดำ ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดและการระบายสีโปสเตอร์ภาพคนเหมือน แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบของผลงานในหัวข้อนี้ที่ให้นักเรียนวาดใบหน้าของตนเอง...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากล ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถแบ่งเวลาในการเล่น E-Sports ให้ถูกต้องและรักษาสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬา E-Sportsเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและปฏิบัติตามตามกฎกติกาสากลของกิจกรรม E-Sportsเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่น E-Sports และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้
Read More
1 2 3 25