Warawoot

By

On Tuesday, May 17, 2022, Assumption College English Program held a special morning assembly to officially open the 2022 Academic Year. During the short assembly, Bro. Anant Prichavudhi, D.Ed, Director,...
Read More
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้แนวคิด และวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลกรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ครู และบุคคลากรได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และภราดากฤษฎา งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
Read More
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.30 เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาด (Drawing) โดยใช้เทคนิคเกรยอง (Crayon) บนระดาษ ขนาด 42×59 ซม. (A2) โดยฝึกการลงน้ำหนัก ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา ตามแบบที่กำหนดให้ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดภาพเสือด้วยเกรยอง แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวาดและการระบายสี (Painting) โดยให้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยการใช้สีและพู่กัน ประกอบกับเทคนิคอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์ สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน มิสนันทพร บุญเจริญ
Read More
กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียน Year 10 โดยทางโรงเรียนได้เชิญอาจารย์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ Activity 1 : Orthographic and Isometric Drawings วันศุกร์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 –...
Read More
ประกาศผลรางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ “COVID กับ ชีวิตประจำวัน” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ภาพผลงานแสดงถึงความสามารถในการวาดภาพ จินตนาการและความคิดสร้างารรค์ของนักเรียน ACEP ถึงการบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเทคนิค Digital Painting โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / iPad / Smartphone etc. “ การให้รางวัล การประกวดวาดภาพ Digital Painting หัวข้อ...
Read More
นักเรียนระดับชั้น Year 11 วิชาศิลปะ ภาคเรียนที่ 2/2564 ได้เรียนรู้วิธีการวาดและการระบายสีภาพคนเหมือน โดยให้วาดหน้าตนเอง เทคนิคสีโปสเตอร์บนกระดาษร้อยปอนด์ ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) โดยให้ใช้สีขาว-ดำ ที่แสดงถึงค่าน้ำหนักอ่อน-แก่ ของแสงเงา สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มิสนันทพร บุญเจริญ ได้อธิบายกระบวนการสร้างงานแบบทีละขั้นตอน (Step by Step) จากนั้นจึงได้บรรยายถึงหลักการพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน และสาธิตการวาดและการระบายสีโปสเตอร์ภาพคนเหมือน แล้วจึงให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามทีละขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบของผลงานในหัวข้อนี้ที่ให้นักเรียนวาดใบหน้าของตนเอง...
Read More
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฏกติกาสากล ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีการวางแผน คิดวิเคราะห์ มีสมาธิในการเล่น เมื่อนักเรียนได้ฝึกจนเกิดทักษะ จะเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ติดตัวนักเรียน และยังสามารถพัฒนาต่อไปสู่นักกีฬาอาชีพ วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสามารถแบ่งเวลาในการเล่น E-Sports ให้ถูกต้องและรักษาสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ในการเล่นกีฬา E-Sportsเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและปฏิบัติตามตามกฎกติกาสากลของกิจกรรม E-Sportsเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเล่น E-Sports และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้
Read More
1. ประเภท Challenge  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัล ” Core Values Gracious Professionalism Award “ 692ด.ช.ธราเทพ             กิจรุ่งรัตนกุลYear 8644ด.ช.รมิณ                  เต็มสุนทรYear 8987ด.ช.กิตติพัฒก์          ศรีเลขะรัตน์Year 71080ด.ช.บุณยวัต             ชัยถิรสกุลYear 61187ด.ช.จอมเดช            ศรีเลขะรัตน์Year 5...
Read More
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 34 โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program...
Read More
1 2 3 13