Nutthaphol Vanichkamolnun

By

เมื่อวันจันทร์ที่  7  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  มิสรัตนา  มรพงษ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้น Year 6 ได้จัดให้มีการติวเสริมวิชาภาษาไทยออนไลน์ ผ่านทาง Application Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมและสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
Read More
เมือวันที่ 24 – 26 ธันวาคม ชมรมโรบอทได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Samila Thailand International Robotic Games 2021 ณ จังหวัดสงขลา จัดโดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 70 สถาบัน โดยทางชมรมได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจํานวน 5 คน ในระดับมัธยมศึกษา ผลการแข่งขันดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลประเภทการแข่งขันด.ช. ธราเทพ กิจรุ่งรัตนกุล Y.8/4– รางวัลชนะเลิศ – รางวัลชนะเลิศLine...
Read More
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 8 คน นักกีฬาชาย 5 คน นักกีฬาหญิง 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ “Merry Christmas & Happy New Year” ณ. สระว่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกีฬาระหว่างสโมสร ชมรมและโรงเรียน 2.เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำทดสอบความสามารถ 3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรักความถูกต้องให้กับเยาวชน และเล่นกีฬาให้เป็น เพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลการแข่งขันมีดังนี้ เด็กชายสรธร               แดงมันฮับ            ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เด็กชายภูวริศ               อินทร์คาภรณ์       ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5  เด็กชายนันทิพัฒน์         ใหม่จันดี              ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 8 เด็กชายสรภพ              แดงมันฮับ            ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 7 เด็กชายนภัทร              ก่อสินเจริญ          ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 5 เด็กหญิงอิสรีย์             เหลืองรัตนะแสง      ถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมอันดับ 6...
Read More
As a part of our preparations for the reopening of the school campus for teaching and learning, ACEP students received their first dose of the Covid-19 vaccine (Pfizer) on Sunday,...
Read More
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์ วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca COVID-19 Vaccine) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
Read More
On Saturday, June 26, 2021, Bro. Jaran Srila, Vice-Director, ACEP together with Asst. Prof. Dr. Lugkana Worasinchai, academic and career planning expert from Bangkok University and the adviser of ACEP’s...
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
Read More
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Mutipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โดยมีนายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศต่อไป
Read More
Year 11 students from Assumption College English Program study electromagnetic induction. First, students confirm the right hand grip rule, by observing the shift in a compass when the current to...
Read More
1 2