Nutthaphol Vanichkamolnun

By

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์ วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca COVID-19 Vaccine) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
Read More
On Saturday, June 26, 2021, Bro. Jaran Srila, Vice-Director, ACEP together with Asst. Prof. Dr. Lugkana Worasinchai, academic and career planning expert from Bangkok University and the adviser of ACEP’s...
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
Read More
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Mutipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โดยมีนายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศต่อไป
Read More
Year 11 students from Assumption College English Program study electromagnetic induction. First, students confirm the right hand grip rule, by observing the shift in a compass when the current to...
Read More
พิธีลงนามในข้อตกลงสัญญา การเป็นศูนย์สอบ IELTS ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ บริษัท IDP Education Services Co., Ltd.         ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Muti – Purposes ชั้น 1...
Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในโครงการ The WISE Project ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ในโครงการ The WISE Project...
Read More
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm...
Read More