ACEP News

ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครนายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลนางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางพรพิมล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โรงเรียนได้นำเสนอการเรียนการสอนจริงในรูปแบบ Online ซึ่งทางโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ACEP Online Education Supervision and Monitoring  มีหน้าที่สังเกตการณ์...
Read More
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย มาสเตอร์ วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca COVID-19 Vaccine) ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
Read More
On Saturday, June 26, 2021, Bro. Jaran Srila, Vice-Director, ACEP together with Asst. Prof. Dr. Lugkana Worasinchai, academic and career planning expert from Bangkok University and the adviser of ACEP’s...
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมในหัวข้อ“Teacher As a Coach” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน ,โค้ชแอน อาจารย์ ลักขณา คมคาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” พัฒนา  Mindset ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างบทบาท “ครูในฐานะโค้ช” เข้าใจหลักการของการโค้ชตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้ทักษะการโค้ช และฝึกปฏิบัติในระหว่างฝึกอบรม ฝึกปฏบัติในสถานการณ์จริง โดยครูสามารถนำทักษะในการโค้ชไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้หลักการโค้ชกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
Read More
วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดสัมมนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมในหัวข้อ “Growing Potentials with Care and Coach” โดย อาจารย์ สิทธิโชค โล่ภิญโญสิริ นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้าน เด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,อาจารย์ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต ผู้ช่วยวิทยากร ,อาจารย์ พัทธมน จันทร์ดวงดี ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่อง Personality Style และ Learning Styles ของคุณครูและนักเรียน เข้าใจหลักการพัฒนาศักยภาพเด็กตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการและการส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function เรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ในการสัมมนาครั้งนี้คุณครูได้ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปพัฒนากับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
Read More
1 2 3 15

Welcome To ACEP

a World Class Standard School that offers a comprehensive education to its students. Foreign languages, technology and the Arts are greatly valued and integrated with academic subjects.

Recent News

การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
7 July 2021By
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำทีมพนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มแรก
1 July 2021By
The Wise Project – Seminar on Teaching and Learning in The Track System
29 June 2021By