[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดพิธีถวายคำปฏิญาณ และเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้ รองผู้อำนวยการ ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเปิดกองลูกเสือ โดยมี มาสเตอร์ชิน เลิศสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานฯ ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ประกอบพิธีและจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งการจัดพิธีในวันนี้ จัดขึ้น ณ ลานเอนกรปะสงค์ อาคารอาเวมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ